တုတ္ေခ်ာင္းရွည္ထြက္လာဖုိ့ စခရင္ေပၚမွာလက္ကုိ ဖိထားလုိက္ပါ။ တုတ္ေခ်ာင္းကုိဆြဲ႕ဆန့္လုိက္ျ႔ပီး ပလက္ေဖာင္ေပၚကုိေလ်ာက္သြားလုိက္ပါ။ ၾကည့္လုိက္! တုတ္ေခ်ာင္းမရွည္ရင္ မင္းက်သြားလိမ့္မယ္။ မင္းဘယ္ေလာက္သြားနုိင္လဲ။