ဒီဂိမ္းေလးရဲ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမဲ ့အခ်က္ကေတာ့ အတံုးေတြကိုဖ်က္ဆီးရမွာျဖစ္ျပီး အေပၚကက်လာမဲ့ စြမ္းအားျမွင့္ေတြကိုလည္း အသံုးျပဳကာ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။