ေရြ့လ်ားေနတဲ ့ကြင္းဆက္ၾကီးဆီမွ အေရာင္တူေဘာလံုးသံုးလံုး သို့မဟုတ္ သံုးလံုးထက္ပိုတဲ ့ေဘာလံုးမ်ားကို
ဘြန္ဘြန္ပစ္နိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။ ထိုကြင္းဆက္ၾကီး ေအာက္မက်လာခင္ ေဘာလံုးေတြအကုန္ပစ္ခ်မွ ျဖစ္မယ္ေနာ္။