ဦးေနတုိး ဇာတ္ကားဘယ္မွာရိုက္ေနလည္း
12/4/2019 06:04 AM
အေျဖ 4

ေနာက္လာမဲအစီစဥ္ကဖင္လန္နဲ႕အဂၤလန္မွာေရာတရုတ္အင္ဒီယအေမရိကန္မွာျဖစ္ပါတယ္

အခုကအာဖရိကနဲ႕အီသီယုိပီယာမွာရုိက္ဖုိ႕အစီစဥ္ဆြဲထားပါတယ္

ေနာက္အဘူဒါဘီမွာပါ

ဒူဘုိင္မွာပါ